Аспірантура

Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів

Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів ІДГУ

Вимоги до оформлення дисертації

Порядок присудження наукових ступенів

Освітньо-наукова програма “Історія” (спеціальність: 032 Історія та археологія)

Аспіранти кафедри

ГРАДИНАР Ганна Іванівна

Градинар

Аспірантка ІІІ року навчання денної форми здобуття вищої освіти .

Тема дисертації: «Насильницька колективізація в Українському Подунав’ї: етапи, події, наслідки»(науковий керівник – д.і.н., проф. Циганенко Л.Ф.)

Профіль в Google Scholar

Членство в наукових, освітніх і громадських установах: член Національної Спілки краєзнавців України; Української бібліотечної асоціації; Наукового товариства молодих учених, аспірантів, студентів ІДГУ.

Участь у міжнародній діяльності:

2017-2018 рр. – учасниця Міждержавного науково-дослідного проєкту «Україна-Молдова: спільна історична пам’ять, уроки та перспективи» (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.03.2017 р. № 444; номер державної реєстрації – 0117U001619).

Основні публікації:

 • Голод 1946-1947 рр. на Ізмаїльщині: причини, масштаби, наслідки. Проблеми становлення української державності. Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2016. С. 19-25.
 • Масштаби голоду та репресій в Ізмаїльській області (1946-1948 рр.). ІІІ Дунайські наукові читання: Голод 1946-1947 рр.: історичні, філософсько-психологічні та педагогічні аспекти: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2017 р.). Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2017. С. 58-62.
 • Основні етапи діяльності Бессарабського товариства природодослідників та любителів природознавства (1904-1917 рр.). Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць. Серія «Історичні науки». Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2017. Вип. 37. С. 83-87.
 • Проведення насильницької колективізації на території півдня Одещини (1944 – 1948 рр.). Історія, археологія, інформаційна, бібліотечна та архівна справа: актуальні проблеми науки та освіти: тези доповідей І Міжнародної наукової конференції, 13 травня 2020 р. Кропивницький, 2020. С. 82-86.
 • Collectivation Processes In Ukrainian Danube Region (1944-1948). Danubius. Р.  209-221.
 • Колективізація в Придунав’ї  (1940-1953  рр.):  використання мультимедійних презентацій в шкільному курсі  «Історія рідного краю». Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць. Серія «Історичні науки». Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2020. Вип. 46. С. 51-58.
 • Труднощі відбудови сільського господарства українського Придунав’я (1944-1947 рр.). Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць. Серія «Історичні науки». Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2020. Вип. 50. С. 176-185

АКЧЕБАШ Альона Василівна

Акчебаш

Аспірантка ІІІ року навчання вечірньої форми здобуття вищої освіти.

Тема дисертації: «Етнічні групи в умовах депортацій та репресій на території Південної Бессарабії у 1944-1950 рр.» (науковий керівник – д.і.н., проф. Циганенко Л.Ф.)

Профіль в Google Scholar

Членство в наукових, освітніх і громадських установах: член Національної Спілки краєзнавців України; Наукового товариства молодих учених, аспірантів, студентів ІДГУ.

Участь у міжнародній діяльності:

 • Міжнародна конференція «Scientific Conference of the doctoral Schools Seventh Edition», тема доповіді «Political Repressions in Southen Bessarabia, 1939-1941» (13-14 червня 2019 р., м. Галац (Dunarea de Jos University) Румунія). http://www.cssd-udjg.ugal.ro/index.php/2019/programme-2019
 • Міжнародна конференція «30 Years since the Fall of Communism: Visual Narratives, Memory and Culture», Університет «Дунеря де жос», тема доповіді «Confesiunile protestante din sudul Basarabiei. Penticostalii. Deportări şi represiuni politice (anii 40-50 ai secolului XX)» (21-22 листопада 2019 р. м. Галац (Румунія)
 • Міжнародна конференція «Identitatea lingvistică şi comunicare interculturală în context european», тема доповіді «Activitatea etnoconfesională a organizaţiilor religioase din sudul Basarabiei (anii 40-50 ai sec XX)» (23 листопада 2019 р. м. Галац (Румунія) https://learnromanian.udjg.ro/conferinta-internationala-identitate-lingvistica-si-
 • comunicare-interculturala-in-context-european-program/
 • Х Міжнародна конференція «Дунай – вісь європейської ідентичності», тема доповіді «Operațiunea «Iug» 1949 și soarta populației din sudul Basarabiei» (29 червня 2020 р. м. Галац (Румунія)
 • Міжнародна конференція «History, spirituality, culture. Dialogue and interactivity. 6th edition» (29-30 October,2020 м. Галац (Румунія)
 • Циганенко Л., Акчебаш А., Ставро Е. Некула Д., Негоїца К., Єнакє Д., Добрє К. Організація міжнародного Колоквіуму «Galațiul fară frontiere. Mozaic istoric și cultural» (Галац – без кордонів. Історична та культурна мозаїка) за участю: Ізмаїльського державного гуманітарного університету, Лінгвістичного центру «Рідна мова» Галацький університет Дунеря де Жос, Галацької міської бібліотеки «В.А.Урекя» та Асоціації «Співробітництво та інтеграція» (20 листопада 2020 р., м. Галац)

Основні публікації:

 • Соціальні аспекти голоду 1946-1947 рр.: доля дітей Українського Придунав’я. Записки історичного факультету. 31 випуск 2020 : збірник наукових праць. Одеса : Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2020. С. 62-71.
 • Діяльність радянських карально-репресивних органів на території Ізмаїльської області в 1944-1953 рр. Danubius XXXVIII. Supliment. 80 years of higher education in Southern Bessarabia. Tradition, culture and education, Р. 189-193.
 • Борьба коммунистического режима Румынии против православного монашества. Указ 410/1959.  Церква мучеників: гоніння на віру та Церкву у ХХ столітті : матеріали Міжнар. наук. конф. (К., 6-7 лютого 2020 р.) / упоряд. С.В. Шумило ; відп. ред. прот. В. Савельєв. К. : Видавничий відділ Української Православної Церкви, 2020. С. 352-358.
 • Гавриїл Музическу – легенда хорового мистецтва. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету: збірник наукових праць. Сер. Історичні науки. 2020. Вип. 46. С. 7-13.
 • Basarabia de Sud în condițiile de sovietizare (1944-1953). In: Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat “Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria “Stiinte Umanistice”. 2019, nr. 2(10). Р. 32-39.
 • Грецька династія Захаріаді: від величі до депортації. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету: збірник наукових праць. Сер. Історичні науки. 2019. Вип. 40. С. 7-14.
 • Переслідування віруючих п’ятидесятників у Ізмаїлі. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету: збірник наукових праць. Сер. Історичні науки. 2019. Вип. 43. С. 7-15.
 • Politica de represiune în Sudul Basarabiei (1940-1941). Analele universităţii „Dunărea de Jos”. Seria 19, Istorie. Galaţi, 2018. Р. 63-72.

ДЕРМЕНТЛІ Олександр Кирилович

Дерментли

Аспірант ІІ року навчання вечірньої форми здобуття вищої освіти.

Тема дисертації: «Албанці на Півдні Бессарабії: історія, традиції, сучасність» (науковий керівник – д.і.н., проф. Циганенко Л.Ф.)

Членство в наукових, освітніх і громадських установах: член Наукового товариства молодих учених, аспірантів, студентів ІДГУ, голова громадської організації «Союз албанців України»

Основні публікації:

 • Албанці на Півдні Бессарабії (кінець ХVІІІ ст. – 90-і рр. ХХ ст.). Львів: Львівська академія друкарства, 2011. 246 с.
 • Тяжкі часи репресій. Ізмаїл: Ізмаїльська міська типографія, 2010. 56 с.

ДАКІ Маріана Василівна

Дакі

Аспірантка ІІІ року навчання заочної форми здобуття вищої освіти.

Тема дисертації: «Становлення освіти в Південній Бессарабії часів румунської адміністрації (1918-1940)» (науковий керівник – д.і.н., проф. Циганенко Л.Ф.)

Членство в наукових, освітніх і громадських установах: член Національної Спілки краєзнавців України; Наукового товариства молодих учених, аспірантів, студентів ІДГУ.

Основні публікації:

 • Формування системи освіти в Південній Бессарабії в 20-х роках ХХ ст. Історична пам’ять та румунська духовність. Ясси, 2017. С. 154-160.
 • Problema copiilor aflaţi sub ocrotirea Statului în perioada interbelică în Basarabia de Sud. Studium. 11. CEEOL. Галац, 2018. Р. 95-102. https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=705911
 • Instituțiile de învățământ din Sudul Basarabiei (1918 – 1940). Analele Universităţii Dunărea de Jos din Galaţi. Seria Istorie. 17. Галац, 2018. Р. 53-62.
 • Розвиток релігійної освіти в Південній Бессарабії (1918-1940 рр.). Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Серія: Історичні науки. Вип. 40. Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2019. С. 57-63.
 • Опір інтелігенції румунізації навчальних закладів Південної Бессарабії (1918-1940). Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Серія: Історичні науки. Вип. 46. Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2020. С. 59-66.

ІЛЬЇН Олексій Іванович

Ільїн

Аспірант ІІІ року навчання заочної форми здобуття вищої освіти.

Тема дисертації: «Міське населення Ізмаїльської області УРСР в умовах радянізації» (науковий керівник – к.і.н., доц. Дроздов В.В.)

Профіль в Google Scholar

Членство в наукових, освітніх і громадських установах: член Національної Спілки краєзнавців України; Наукового товариства молодих учених, аспірантів, студентів ІДГУ.

Основні публікації:

 • Демографічні процеси в містах Ізмаїльської області УРСР у повоєнний період. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць. Серія «Історичні науки». Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2020. Вип. 50. С. 195-210.
 • Політика державної допомоги голодуючому міському населенню Ізмаїльської області УРСР. Благодійність у сучасному світі : витоки, проблеми, перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Ізмаїл, 4 грудня 2020 р.). Збірник наукових праць. Ізмаїл, 2020. С. 34-39.
 • School Education as a Method of Ideological Influence on the Urban Population of the Izmail Region of the UkrSSR (1944-1954). Zaporizhzhia Historical Review. 2019. 1(53). С. 170-176. https://istznu.org/index.php/journal/issue/view/4
 • Відновлення житлового фонду в містах Ізмаїльської області УРСР у повоєнний період. Дні науки – 2019 : історія : матеріали XІІІ Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, м. Київ, 16-18 травня 2019 р. К., 2019. С. 125-128. http://nv.idgu.edu.ua/historical_sciences/
 • Трансформація міського публічного простору Ізмаїльської області УРСР у повоєнний період (1944-1954 рр.). Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Серія: Історичні науки. 2019. Вип. 43. С. 58-68.
 • Ilin O. The Financial Situation and Working Conditions of Workers and Employees of the Soviet Danube Shipping Company (1944 1954). Journal of Danubian Studies and Research. 2018. Vol. 8, No 2. С. 349-359. http://journals.univ-danubius.ro/index.php/research/issue/view/295
 • Дроздов В., Ільїн О. Динаміка чисельності молдаван Південної Бессарабії у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття. Історія і цивілізація Нижнього Дунаю : Колективна монографія, присвячена Міжнародному дню Дунаю – 29 червня / редкол. К. Кройтору, Л. Циганенко. Браїла, Ізмаїл, Кагул, Галац, 2018. С. 335-342.

КРЮЧЕНКОВА Наталя Олександрівна

Крюченкова

Аспірантка ІІ року навчання денної форми здобуття вищої освіти.

Тема дисертації: «Повсякденне життя населення Ізмаїльської області УРСР у 1944-1954 рр.» (науковий керівник – к.і.н., доц. Дроздов В.В.)

Членство в наукових, освітніх і громадських установах: член Наукового товариства молодих учених, аспірантів, студентів ІДГУ.

Участь у міжнародній діяльності:

 • Міжнародна конференція «History, spirituality, culture. Dialogue and interactivity. 6th edition» (29-30 October,2020 м. Галац (Румунія)

Основні публікації:

 • Вплив діяльності культурно-просвітніх закладів на повсякденне життя населення Ізмаїльської області УРСР у другій половині 40-х рр. ХХ ст. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць. Серія «Історичні науки». Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2020. Вип. 50. С. 186-194.

МИХАЙЛІЧЕНКО Андрій Андрійович

Михайліченко

Аспірант І року навчання вечірньої форми здобуття вищої освіти.

Науковий керівник – д.і.н., проф. Циганенко Л.Ф.

Членство в наукових, освітніх і громадських установах: член Наукового товариства молодих учених, аспірантів, студентів ІДГУ.