Вступ до аспірантури

Правила прийому (додаток 8)

Вступники до аспірантури подають такі документи:

  • заява на ім’я ректора ;
  • особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, завірений за місцем роботи (для непрацюючих випускників – відділом аспірантури і докторантури
  • автобіографія;
  • оригінал і копію диплома магістра (спеціаліста) державного зразка та додатка до нього із зазначенням здобутої спеціальності (кваліфікації);
  • оригінал і копію документа, що посвідчує особу та громадянство, ідентифікаційного коду (2 прим.);
  • список опублікованих наукових праць, завірений вченим секретарем університету;
  • посвідчення про складені кандидатські іспити (за наявності);
  • згоду на збір та обробку персональних даних;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
  • наукову доповідь (реферат) з обраної наукової спеціальності, за підписом керівника;
  • оригінал і копію військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних), засвідчені в установленому порядку.

Вступники до аспірантури складають вступні випробування:

  • іспит зі спеціальності – в усній формі (в обсязі навчальної програми для магістра або спеціаліста, яка відповідає обраній ними науковій спеціальності);
  • іспит з однієї із іноземних мов на вибір (англійської, німецької, французької) – в тестовій формі (в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти);
  • презентація дослідницьких пропозицій чи досягнень – у вигляді співбесіди (передбачається презентація плану-проспекту (реферату) наукової роботи, до якого подається висновок передбачуваного наукового керівника.