Центр усної історії ІДГУ

Усна історія – новий науковий напрям в історії, що інтенсивно розвивається з другої половини XX ст. Метод дослідження усної історії – глибинні інтерв’ю біографічного характеру (як правило, із застосуванням аудіо- та відеотехніки), за допомогою яких здійснюється фіксування суб’єктивного знання окремої людської особистості про епоху, в якій вона жила.

Термін «Усна історія» вперше запропонований  Барбе д’Оревіллі (1852). Поширився завдяки науковим працям професора Колумбійського університету Аллана Невінса.

Усна історія покликана переключити увагу дослідників від вивчення історії «великих людей та подій» до «історії окремої людини». Індивідуум (конкретна особа) розглядається  як основний суб’єкт історії.  Це відкриває можливість використання міжпредметного підходу в процесі аналізу та інтерпретації інтерв’ю, сприяє участі вчених різних напрямків в спільних наукових дослідженнях. Усну історію можна розглядати як міждисциплінарну практику в галузі більшості гуманітарних наук, таких як історія, антропологія, соціологія, соціолінгвістика, фольклористика, педагогіка, психологія, які дозволяють отримувати емпіричну інформацію з усних джерел.

Оцінка соціальної пам‘яті є актуальною та необхідною для вирішення практичних завдань суспільства в контексті позитивної трансляції та продукування історичного досвіду минулих поколінь і для формування світоглядних орієнтацій людей стосовно власної історії та культури. Це означає, що соціальна пам‘ять є сферою інтелектуальної і духовної спадщини, яка в перспективі спрямована на визначення соціально-культурного, ідеологічного, світоглядного, державницького потенціалу суспільства.

Спогади, записані в формі інтерв’ю, допомагають осмислити минуле й зрозуміти теперішній час. На жаль, офіційна історія, не дає повної інформації про події минулого. Поза увагою дослідників залишаються великі групи людей, які з різних причин увійшли до так званої категорії «фігур замовчення» – людей, згадувати про яких, а тим більше писати їх історію, не входило в  плани тогочасної офіційної історії.  Таким чином – усна історія – це спроба зберегти персональну і колективну пам’ять, зафіксувати цінності минулих десятиріч.

Положення про центр усної історії ІДГУ

Перспективний план роботи ЦУІ ІДГУ (2018-2023)

План роботи на 2020 рік

Зразки документів ЦУІ ІДГУ:

Наші заходи:

Публікації:

 • Маламен Т. Висвітлення подій 1946–1947 рр. на сторінках газети «Сталінець». Науковий пошук студентів ХХІ ст.: актуальні питання гуманітарних і соціально-економічних наук / За матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Ізмаїл, 14 листопада 2019 р. Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2019. С. 347–350.
 • Міщенко В. Друга світова війна у спогадах мешканців Південної Бессарабії. Науковий пошук студентів ХХІ ст.: актуальні питання гуманітарних і соціально-економічних наук / За матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Ізмаїл, 14 листопада 2019 р. Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2019. С. 359–361.
 • Попова В. Повсякденне сільське життя в умовах голоду 1946–1947 рр. (на прикладі с. Долинське Ренійського району). Науковий пошук студентів ХХІ ст.: актуальні питання гуманітарних і соціально-економічних наук / За матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Ізмаїл, 14 листопада 2019 р. Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2019. С. 364–367.
 • Тарасенко В. Спогади мешканців с. Саф’яни про голодомор 1932–1933 рр. Науковий пошук студентів ХХІ ст.: актуальні питання гуманітарних і соціально-економічних наук / За матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Ізмаїл, 14 листопада 2019 р. Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2019. С. 374–376.
 • Чепой О. Прихована історія: голод 1946–1947 рр. у с. Утконосівка Ізмаїльського району. Науковий пошук студентів ХХІ ст.: актуальні питання гуманітарних і соціально-економічних наук / За матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Ізмаїл, 14 листопада 2019 р. Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2019. С. 400–402.
 • Гончарова Н. О. Усноісторичний метод як інструмент вивчення етнофольклорних особливостей // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць. Серія «Історичні науки». – Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2019. – Вип. 40. – С. 44–49.
 • Гончарова Н. О. Місце інтерв’ю як чинник пам’яті // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць. Серія «Історичні науки». – Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2019. – Вип. 43. – С. 24–30.
 • Гончарова Н. О., Щука Е. К. Стан сучасної освіти в Україні в оцінках студентської молоді // Теорія і практика сучасної науки : Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 29–30 червня 2018 р. – Херсон : Видавництво «Молодий вчений», 2018. – С. 57–60.
 • Гульченко А. С. Прийоми розвитку критичного мислення учнів засобами усної історії // Актуальні тенденції розвитку суспільних наук в Україні : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 9–10 листопада 2018 р. – К. : ГО «Київська наукова суспільнознавча організація», 2018. – С. 11–14.
 • Мотинга О. Голодомор 1946–1947 рр. на Кілійщині // Пріоритетні напрями європейського наукового простору : пошук студента. Збірник студентських наукових праць. – Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2018. – Вип 8. – С. 226–229.
 • Тимофєєва К. Голод 1946–1947 рр. у згадках старообрядців Українського Подунав’я (на матеріалах с. Муравлівка Ізмаїльського району) // Пріоритетні напрями європейського наукового простору : пошук студента. Збірник студентських наукових праць. – Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2018. – Вип 8. – С. 361–365.
 • Тимофєєва К. Життя в селі під час голоду 1946–1947 рр. (за спогадами мешканців с. Кислиця Ізмаїльського району) // Науковий пошук студентів ХХІ ст. : актуальні питання гуманітарних і соціально-економічних наук : Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Ізмаїл, 15 листопада 2018 р. – Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2018. – С. 202–205.
 • Циганенко Л. Ф. Образ ворога в спогадах дітей – свідків подій Другої світової війни (на матеріалах Південної Бессарабії) // Усна історія : теорія, метод, джерело : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Вінниця, 24–26 жовтня 2018 р. – Вінниця, 2018. – С. 114–130.
 • Башли М. Голод 1946-1947 рр. на Татарбунарщині у спогадах очевидців // ІІІ Дунайські наукові читання: Голод 1946-1947 рр. : історичні, філософсько-психологічні та педагогічні аспекти. – Ізмаїл, РВВ ІДГУ, 2017.
 • Волканова Н. Голод 1946-1947 рр.: доля однієї родини (с. Острівне Арцизького району Одеської області // ІІІ Дунайські наукові читання: Голод 1946-1947 рр. : історичні, філософсько-психологічні та педагогічні аспекти. – Ізмаїл, РВВ ІДГУ, 2017.
 • Гончарова Н. О. Методичні засади реалізації соціальних аспектів усно історичних досліджень // ІІІ Дунайські наукові читання: Голод 1946-1947 рр. : історичні, філософсько-психологічні та педагогічні аспекти. – Ізмаїл, РВВ ІДГУ, 2017.
 • Градинар Г.І. Масштаби голоду та репресій в Ізмаїльській області (1946-1948 рр.) // ІІІ Дунайські наукові читання: Голод 1946-1947 рр. : історичні, філософсько-психологічні та педагогічні аспекти. – Ізмаїл, РВВ ІДГУ, 2017.
 • Григоращенко Д.  Джерела як основа вивчення теми голоду 1946-1947 рр. на уроках історії // ІІІ Дунайські наукові читання: Голод 1946-1947 рр. : історичні, філософсько-психологічні та педагогічні аспекти. – Ізмаїл, РВВ ІДГУ, 2017.
 • Дорошева А.О. «Усна історія» у дослідження повоєнного життя населення Півдня України // ІІІ Дунайські наукові читання: Голод 1946-1947 рр. : історичні, філософсько-психологічні та педагогічні аспекти. – Ізмаїл, РВВ ІДГУ, 2017.
 • Пейков В.М. Актуальні проблеми узагальнення усних переказів свідків трагічних подій 1946-1947 рр. як складова національно-патріотичного виховання студентської молоді  // ІІІ Дунайські наукові читання: Голод 1946-1947 рр. : історичні, філософсько-психологічні та педагогічні аспекти. – Ізмаїл, РВВ ІДГУ, 2017.
 • Соколова А.В. Народний наратив про голод 1946-1947 рр. у болгарських селах Бессарабії  // ІІІ Дунайські наукові читання: Голод 1946-1947 рр. : історичні, філософсько-психологічні та педагогічні аспекти. – Ізмаїл, РВВ ІДГУ, 2017.
 • Татаринов І.Є. Повсякденне життя дітей околиць Ізмаїла в повоєнні роки  // ІІІ Дунайські наукові читання: Голод 1946-1947 рр. : історичні, філософсько-психологічні та педагогічні аспекти. – Ізмаїл, РВВ ІДГУ, 2017.
 • Циганенко Л.Ф. Вторая мировая война глазами бессарабских детей // Микроистория и история повседневности: новый взгляд на историческое и культурное наследие. –  Браслав, Белорусь, 2017.
 • Циганенко Л.Ф. Матеріально-побутові умови життя студентів повоєнної доби (на матеріалах Білгород-Дністровського учительського інституту 1944-1949 рр.) // ІІІ Дунайські наукові читання: Голод 1946-1947 рр. : історичні, філософсько-психологічні та педагогічні аспекти. – Ізмаїл, РВВ ІДГУ, 2017.
 • Циганенко Л.Ф. Історія педагогічного факультету очима першого декана // II Дунайські наукові читання: Матеріали Міжнародної конференції. – Ізмаїл: РВВ ІДГУ – СМИЛ, 2016.
 • Циганенко Л.Ф. Історія факультету іноземних мов у біографіях викладачів // Філологічна освіта у поліетнічному просторі: регіональний досвід : Збірник наукових статей. – Ізмаїл : РВВ ІДГУ; “СМИЛ”, 2013.

Архів Центру усної історії:

Науково-дослідний проект «Друга світова війна очима бессарабських дітей»

Науково-дослідний проект «Голод 1946-1947 рр. в Південній Бессарабії: спогади та історія»