Нормативна база

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про організацію освітнього процесу із застосуванням технологій дистанційного навчання

Положення про систему внутрішнього  забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти

Кодекс академічної доброчесності Ізмаїльського державного гуманітарного університету

Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату

Положення про навчально-методичне забезпечення освітнього процесу

Положення про індивідуальний навчальний план здобувача вищої освіти

Положення про систему електронного запису здобувачів вищої освіти на вивчення дисциплін вільного вибору

Положення про організацію самостійної та індивідуально-консультативної роботи

Положення про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень здобувачів вищої освіти в умовах ЄКТС

Положення про академічний рейтинг студентів

Правила призначення та виплати стипендій Ізмаїльському державному гуманітарному університеті

Положення про курсові роботи

Положення про кваліфікаційні роботи

Положення про навчання за індивідуальним графіком здобувачів вищої освіти Ізмаїльського державного гуманітарного університету

Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційних комісій в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті

Положення про кафедру

Положення про визначення рейтингу кафедр Ізмаїльського державного гуманітарного університету

Положення про систему рейтингового оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних працівників

Положення про порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників ІДГУ

Положення про планування й облік навантаження науково-педагогічних працівників в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті