Наукові проєкти

Діюча наукова тема кафедри

«Історія України і країн Центральної Європи крізь призму пограниччя: час, простір, соціум»

Держреєстраційний номер – 0117U005423

Науковий керівник – д.іст. н., проф. Циганенко Л.Ф.

Виконавці: науковці кафедри історії та методики її навчання.

Термін виконання: 2018 – 2022 рр.

Спрямованість: дослідження територіальних змін, державотворчих, політичних, економічних, соціо- та етнокультурних процесів у різні хронологічні періоди в історії України і країн Центральної Європи через концепт пограниччя,  виокремлення відмінностей та особливостей цього регіону від Західної та Східної Європи у культурно-цивілізаційному, соціально-економічному вимірах, місця і ролі країн регіону у складі Європейського Союзу.

Реалізовані наукові проєкти

«Україна – Молдова: спільна історична пам’ять, уроки та перспективи»

Спільний науково-дослідний українсько-молдовський проєкт «Україна – Молдова: спільна історична пам’ять, уроки та перспективи» (Ukraine and Moldova: common historical memory, lessons and perspectives). Номер державної реєстрації 0117U001619.

Науковий керівник від України – д.і.н., проф. Л.Ф. Циганенко.

Науковий керівник від Республіки Молдова – д.і.н., проф. С. Мустяце.

Проєкт отримав державне фінансування на 2017-2018 рр.

Мета проєкту – комплексне дослідження контроверсійних питань історичного минулого народів, що мешкають в Україні та Молдові пограниччі, спрямоване на подолання сталих  стереотипів та відкритої фальсифікації спільної історії шляхом налагодження міжкультурного діалогу на фоні уявлення про унікальність кожної з національних культур українсько-молдавського пограниччя, поширення досвіду безконфліктного співіснування різних етносів у поліетнічному регіоні. Дослідження спільного досвіду українського та молдавського народів у процесі націє- та державотворення, етнокультурної взаємодії на різних історичних етапах, а також стану та перспектив сучасних міждержавних відносин.

Конкретні цілі проєкту:

 1. Популяризація в Україні та Молдові неупереджених історичних концепцій спільної історії, вивчення досвіду безконфліктного співіснування різних етносів у поліетнічному регіоні на тлі зростання в сучасному світі екстремістських настроїв.
 2. Залучення молодих дослідників до вивчення актуальних проблем українсько-молдавської історичної спадщини.
 3. Розроблення механізму ефективної наукової співпраці у рамках транскордонного співробітництва між Україною та Республікою Молдова.
 4. Проведення спільних наукових досліджень та видання наукових праць (статей у наукових фахових виданнях та міжнародних виданнях, включених до наукометричних баз; колективної монографії; археографічного збірника; біографічно-довідкового видання).
 5. Організація та проведення міжнародних наукових форумів у Кишиневі та Ізмаїлі з метою оприлюднення та обговорення результатів наукових досліджень для широкого загалу.
 6. Розроблення навчальних курсів та матеріалів (навчальних та робочих програм, навчально-методичних посібників) з історії українсько-молдовських відносин для впровадження у навчальний процес вищих навчальних закладів обох держав.
 7. Вивчення та запозичення досвіду архівної, музейної та бібліотечної справи, вироблення практичних заходів збереження спільної історико-культурної спадщини.

Методи реалізації проєкту:

 • вироблення стратегії виконання проєкту, формування команди з управління проєктом, проведення вступної конференції за участі українських та молдовських партнерів проєкту, здійснення інформаційної кампанії на національному та місцевому рівнях;
 • створення українсько-молдовського навчально-наукового центру усної історії, який зосередить свою увагу на розробці соціальної тематики спільної історії, повсякденного життя громадян України та Молдови.
 • аналіз наявної історіографічної бази з метою визначення основних напрямків історичних досліджень та висвітлення тих питань українсько-молдовських історико-культурних взаємозв’язків, що не знайшли належної уваги в українській та молдовській історичній науці або потребують певного переосмислення;
 • застосування новітніх методів досліджень під час роботи з різними видами історичних джерел (писемних, речових, усних);
 • проведення роботи в архівах, бібліотеках та музеях Ізмаїла, Одеси, Кишинева з метою збирання, первинної обробки та систематизації історичного матеріалу;
 • зустріч з представниками національних культурних товариств з метою вивчення стану та особливостей збереження спільної культурної спадщини;
 • написання й підготовка до друку наукових праць членів проєкту та спільних наукових видань;
 • проведення наукових майданчиків для обговорення актуальних проблем українсько-молдовської історії та презентації результатів спільної наукової діяльності членів проєкту;
 • популяризація проєктних наукових розробок у засобах масової інформації;
 • практичне впровадження результатів роботи в освітнє середовище шляхом розробки навчальних курсів та навчально-методичних матеріалів, підготовки тематики кваліфікаційних робіт студентів, програм музейної, архівної, етнографічної та науково-дослідної практик тощо;
 • підведення підсумків проєкту, аналіз та оцінка виконання поставлених цілей, визначення перспектив та проблематики подальшого наукового співробітництва.

«Матеріальна культура німецького населення півдня Бессарабії»

Ізмаїльський державний гуманітарний університет виступив партнером регіонального дослідницько-пошукового проєкту «Матеріальна культура німецького населення півдня Бессарабії». Організатором проєкту стала громадська організація «Ізмаїльське німецьке культурне товариство «Німецький будинок», яку очолює Таран І.І. Проєкт фінансується Федеральним міністерством внутрішніх справ Німеччини через Благодійний фонд «Товариство розвитку».Строк дії проєкту: 15.05. – 15.12.2018 р. Проєкт, покликаний сприяти більш активному залученню молоді до пошукової роботи задля вивчення історії та культурної спадщини свого народу, а саме на вивчення матеріальної культури німецького населення півдня Одеської області.Головною метою цього проєкту є збирання максимально повних свідчень про побут, архітектуру й інші аспекти матеріальної культури та на Основі цього – відновлення картині життя німецьких поселень на півдні Бессарабії. У рамках проєкту планується проведення низки пошукових експедицій по Ізмаїльському, Арцизькому, Саратському, Тарутинському та Білгород-Дністровському районах Одеської області. Результатом проєкту стане видання буклетів, брошури та мобільної експозиції.

«Соціально-економічні, політичні та етнокультурні процеси Південно-Східної Європи у ХVІІІ – початку ХХІ ст.»

Держреєстраційний номер – 0108U007906.

Наукові керівники – д.іст.н, проф. Лебеденко О.М., д.іст.н, проф. Циганенко Л.Ф.

Виконавці: викладачі кафедри української і всесвітньої історії та культури ІДГУ спільно з ученими Інституту Історії НАН України.

Термін виконання: 2008-2017 рр.

Мета – аналіз особливостей історичного, політичного, соціально-економічного та етнокультурного розвитку південно-східного регіону Європи в XVIII – початку ХХІ ст.

Доробок авторів за темою:

 • Захищено кандидатську дисертацію: «Трансформації етносоціальної структури населення Бессарабії (перша половина XIX ст.)» (Кузьміна С.Б. – спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія, науковий керівник – д.і.н., доц. Прігарін О.А.);
 • Видано збірник документів: Ізмаїльський державний гуманітарний університет: сторінки історії. Збірник документів. Том 1: 1940 – 1965 рр. / Упорядники: Я.В. Кічук, Л.Ф. Циганенко, В.В. Дроздов та інші. Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2015. 298 с.: іл.;
 • Опубліковано 28 статей в фахових наукових журналах;
 • Взято участь в 7 міжнародних, 16 всеукраїнських, 4 регіональних науково-практичних конференціях;
 • Розроблено та затверджено навчальні і робочі програми з дисциплін «Історія Румунії та Молдови», «Історія Болгарії», «Історія Балканських країн (XV – XX ст.)», «Історія країн Центрально-Східної Європи», «Етнічна історія народів Європи», «Історія країн Прибалтики (Латвія, Литва, Естонія)», «Історія Османської імперії», «Історія Габсбурзької імперії»;
 • Організовано роботу студентської проблемної групи «Етнографічні райони України» (наук. кер. доц. Дізанова А. В.);
 • Взято участь в організації та проведенні студентських науково-практичних конференцій;Вийшло друком збірка документів «Ізмаїльський державний гуманітарний університет: сторінки історії». Збірник документів. Том 2: 1965 – 1995 рр.

«Соціально-економічний, історичний та етнокультурний розвиток Півдня України»

Держреєстраційний номер – 0108U003293.

Наукові керівники – д.іст.н, проф. Тичина А.К., д.іст.н, проф. Циганенко Л.Ф.

Виконавці: викладачі кафедри української і всесвітньої історії та культури ІДГУ спільно з ученими Національної спілки Краєзнавців України.

Термін виконання: 2008-2017 рр.

Мета – аналіз історичного, соціального, економічного та етнокультурного розвитку Півдня України з найдавніших часів до сучасного періоду.

Доробок авторів за темою:

 • Захищено кандидатську дисертацію на тему: «Провінційне дворянство Херсонської та Бессарабської губерній (1861-1907 рр.)» (Башли М.І., спеціальність – 07.00.01 – історія України; науковий керівник – д.і.н., проф. Циганенко Л.Ф.);
 • Взято участь у написанні підручника: Історія України. Курс лекцій (за редакцією д.і.н., проф. А.П. Коцура) / Циганенко Л.Ф. та інші. Київ-Чернівці : Книги – ХХІ, 2015. 780 с.
 • Взято участь в 11 міжнародних і всеукраїнських конференціях, симпозіумах, зокрема: «Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання» (7-9 квітня 2015 р., м. Київ); «Науковий діалог «Схід-Захід» (25 травня 2015 р., м. Кам’янець-Подільський); «Південь України: етно-історичний, мовний, культурний та релігійний виміри» (24-25 квітня 2015 р., м. Одеса);
 • Опубліковано 21 наукових статей, з них 8 – в іноземних виданнях;
 • Участь і організація Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми становлення української державності» (до 25-ї річниці Незалежності України);
 • Захист магістерських робіт: «Соціально-правове становище сільського населення Південної Бессарабії у XIX ст.», «Іноземці в соціально- економічному розвитку Південної Бессарабії XIX ст.»;
 • Захист кандидатської дисертації Татаринова І.Є. «Мобілізація людських та матеріальних ресурсів Бессарабської губернії під час Першої світової війни (1914-1917 рр.)» (наук. кер. проф. Циганенко Л.Ф.);
 • робота студентського наукового історико-краєзнавчого гуртка «Забута земля: історична область Бессарабія».