Акредитація

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Сертифікати про акредитацію

032 Історія та археологія
ОС “бакалавр”. Спеціальність: 032 Історія та археологія. Освітня програма: Історія та археологія: історія. Європейські студії

Акредитація освітньої програми “Історія та археологія: історія. Європейські студії”

Звіт-відомості ОП Історія та археологія історія. Європейські студії ІДГУ

Наказ НАЗЯВО №656-Е від 09.04.2020 р.

Наказ НАЗЯВО №904-Е від 26 травня 2020 року “Про призначення експертної групи”

Впродовж 09 – 11 червня 2020 р. з використанням технічних засобів відеозв’язку ZOOM здійснювала роботу експертна група для проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Історія та археологія: історія. Європейські студії» за першим (бакалаврським) рівнем за спеціальністю 032 Історія та археологія. 

Розклад програми “онлайн‐візиту” під час проведення акредитаційної експертизи

Звіт експертної групи ОП Історія та археологія: історія. Європейські студії

Висновок ГЕР ОП Історія та археологія: історія. Європейські студії

Рішення про акредитацію ОП Історія та археологія: історія Європейські студії

ОС “бакалавр”. Спеціальність: 014 Середня освіти (Історія)
ОС “магістр”. Спеціальність: 014 Середня освіти (Історія). Назва ОП: “Середня освіта: історія. Українознавство”

Експертні висновки

Експертні висновки за результатами акредитаційної експертизи освітньої діяльності з напряму підготовки 6.020302 Історія* галузі знань 0203 Гуманітарні науки освітнього ступеня “бакалавр”

Експертні висновки за результатами акредитаційної експертизи освітньої діяльності за освітньо-професійною програмою “Середня освіта: історія. Українознавство” зі спеціальності 014 Середня освіта (Історія) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка освітнього ступеня “магістр”