Практика

Освітній ступінь “бакалавр”

Спеціальність: 032 Історія та археологія

Освітня програма: Історія та археологія: історія. Європейські студії

Навчальна практика (археологічна)

Археологічна практика в с. Орловка

Мета – дати основні знання, навички та вміння у науковому вивченні пам’яток різних категорій під час практичної діяльності в польових умовах, а також донести до студентів розуміння важливості суспільно-історичного та наукового значення збереження і охорони пам’яток археології у непорушному стані, зокрема, фортифікаційних споруд (валів, ровів, бастіонів, кам’яних стін тощо), решток культових будівель, курганів та ін.

Програма практики

Навчальна практика (музейна, архівна)

Мета – ознайомлення студентів зі специфікою роботи музейних і архівних підрозділів установ, організацій та підприємств; набуття студентами практичного досвіду в галузі музейної й архівної справи.

Програма практики

Виробнича практика (етнографічна)

Мета – дослідження особливостей традиційної матеріальної і духовної культури етносів українського Подунав’я, їхньої історико-культурної спадщини, формування шанобливого ставлення до соціокультурних надбань народів, котрі проживають у даному регіоні. Зазначена практика забезпечує поєднання теоретичної підготовки студентів-істориків з їх майбутньою практичною діяльністю, підвищує рівень професійної готовності, сприяє активізації творчої складової.

Програма практики

Виробнича практика (дослідницька, педагогічна)

Мета – застосовування набутих знань та вмінь з основ педагогіки й психології та методики викладання історії в освітній галузі; оволодіння уміннями використання форм, методів, прийомів і засобів організації навчально-виховної і дослідницької роботи у різних типах закладів освіти України; оволодіння новітніми технологіями навчання і виховання; усвідомлення значущості наукових знань, отриманих у процесі теоретичної підготовки; формування вмінь розв’язання практичних завдань, які виникають перед викладачами-дослідниками, розвиток творчої ініціативи, закріплення вмінь наукового дослідження в конкретній професійній діяльності; адаптація й утвердження у доцільності обраної професії; формування соціальної мотивації подальшої навчально-педагогічної діяльності.

Програма практики

Спеціальність: 014 Середня освіта (предметна спеціальність: 014.03 Історія)

Освітня програма: Середня освіта: історія, основи правознавства та економіки

Навчальна практика (психолого-педагогічна)

Навчальна практика (ознайомча, виховна)

Виробнича практика (педагогічна з історії)

Мета – оволодіння майбутніх педагогів формами, засобами, традиційними й інноваційними технологіями навчально-виховної роботи в різних типах загальноосвітніх навчальних закладів; застосування у практичній педагогічній діяльності знань із теорії педагогіки, психології, історії та методики її навчання; усвідомлення студентами значущості цих знань, виховання потреби постійного вдосконалення професійних умінь та педагогічної майстерності; розвиток творчої ініціативи, реалізація особистісного потенціалу кожного студента.

Програма правтики – 3 курс

Програма практики – 4 курс

Виробнича практика (педагогічна з основ правознавства та економіки)

Освітній ступінь “магістр”

Спеціальність: 014 Середня освіта (предметна спеціальність: 014.03 Історія)

Освітня програма: Середня освіта: історія. Українознавство

Виробнича практика (педагогічна)

Мета – здобуття студентами навичок практичної діяльності та їх підготовка до виконання функцій викладача гуманітарних дисциплін/вчителя історії та українознавства, закріплення та поглиблення набутих в університеті знань із загальних та спеціальних дисциплін з фаху, застосування їх студентами для виконання конкретних науково-практичних завдань.

Документація для студентів-правтикантів:

Бази практики

Реєстр баз практик в ІДГУ

Ізмаїльський історико-краєзнавчий музей

Історичний музей О.В. Суворова

Комунальна установа “Ізмаїльський архів”

Болградська міська рада Одеської області

Одеський археологічний музей НАНУ

Ізмаїльський агротехнічний коледж